۰۱ شهريور ۱۳۹۸
فارسی | English | العربیه

توزین مخازن افقی وعمودی

چاپ

در ارتباط با مخازن افقی اکثر این مخازن برای مواد مایع وگازها باربرد دارد. در این نوع از مخازن مواد به صورت مایع وجود 

\r\n

دارد که خود این مواد میتوانند در مخزن سطح خودرا همتراز کنند. به طور ساده تر در مواردی که از مخازن افقی برای

\r\n

نگهداری مایعات ویا گازها استفاده میشود میتوان به جای استفاده از 4 لودسل از دو لودسل استفاده نمود  و برای دو

\r\n

پایه دیگر از کیت های لولایی استفاده کرد.

مدل محصول : توزین مخازن افقی وعمودی