۰۲ شهريور ۱۳۹۸
فارسی | English | العربیه

محصولات

دستگاه تشخیص فلز در محصول:
دستگاه تشخیص فلز در محصولات نهایی، کوچکترین ذرات فلزی را که ممکن است در طول فرآیند تولید در محصول قرار گرفته شده باشد، تشخیص داده و از رسیدن محصول آلوده به دست مشتری نهایی جلوگیری می کند. این دستگاه می‌تواند به تنهایی یا در ترکیب با دستگاه کنترل وزنی (چک ویر) در خط تولید مورد استفاده قرار گیرد.

+ جستجوی پیشرفته